Fotowettbewerb‎ > ‎

Czech Republic - Bohemian Switzerland Region

1. The Best Of 


Churches with QR codes
Now we are preparing the Regional Church Route to the following 6 churches:
Kostely označené QR kódy
Nyní připravujeme regionální kostelní stezku k následujícím 6 kostelům:
Other photo to the regional churches
Další fotografie k regionálním kostelůmOther audio, video materials to the regional churches and sacral monuments
Další audio a video materiály k regionálním kostelům a sakrálním památkám

Next video contains  the CONCERT ARIE "Wenn es ja muss sein gestritten" composed by local composer Johann Christoph Kridel (1672-1733), a native of Rumburk, the significant local composer, choir director, music teacher and organist at the Church of St. Bartholomew in Rumburk (the church is included on our Thetris Regional Church Route) who achieved international fame in his time  
Music is performed by Helena Krausová, soprano and local Chamber Orchestra of Šluknov Musicians.
CD with J. CH. Kridel´s concert-Arien "Newly opened flower garden" (orig."Neu-eroffnetes Blumengärtlein") released by local Chamber Orchestra of Šluknov (2012) and Musica Florea (1996).


Následující video obsahuje  KONCERTNÍ ÁRII "Wenn es muss sein ja gestritten" vytvořenou Johannem Christophem Kridelem (1672-1733), rodákem z Rumburku, významným místním skladatelem, sbormistrem, hudebním pedagogem a varhaníkem v kostele svatého Bartoloměje v Rumburku (kostel je zařazen do Regionální kostelní stezky Thetris). Skladatel ve své době dosáhl mezinárodního věhlasu.
Árii nastudovala Helena Krausová, soprán a místní Komorní orchestr hudebníků Šluknovska.
CD s koncertními áriemi J. CH. Kridela "Nové otevřená květinová zahrádka" (orig. "Neu-eroffnetes Blumengärtlein") byly vydány v provedení místního Komorního orchestru Šluknov (2012) a Musica Florea (1996).

Video YouTube

In 2009-2011 Bohemian Switzerland PBO implemented the Project "Listen to the voice of villages" also co-financed from Central Europe Programme (ERDF). In the project we realized:The mapping of the small monuments of folk religious in the Bohemian Switzerland (passportization rock sandstone chapels and memorials, crosses, small chapels and wayside shrines in the country, which not declared a cultural monument). We elaborated the project documentation for 50 small religious monuments and we left to restored 27 small religious monuments.

V letech 2009-2011 České Švýcarsko, o. p. s realizovalo projekt "Naslouchejte hlasu venkova" také spolufinancovaný z programu CENTRAL EUROPE (ERDF). V rámci projektu jsme realizovali: Mapování drobných památek lidové zbožnosti v Českém Švýcarsku (pasportizace skalních pískovcových kaplí, pomníků, křížů, kapliček a božích muk v krajině, které nejsou prohlášeny za kulturní památku). Zpracovali jsme také projektovou dokumentaci pro 50 drobných sakrálních památek a 27 z nich jsme nechali zrestaurovat.

2. Thetris Regional Analysis 

Analysis focused on tangible and intangible culture heritage linked to the regional churches and monuments.
The PDF document.

Analýza zaměřená na hmotné a nehmotné kulturní dědictví ve vztahu k regionálním sakrálním památkám.
PDF dokument

3. Research institution and experts

Knowledge management database contacts (Institutions of the monument protection)
Excel table 

Kontaktní databáze institucí památkové ochrany
Excel tabulka

4. Policies and Programmes

Links to the other websites.
Odkazy na jiné webové zdroje.

Programy s tématy kulturního dědictví a tvůrčích zdrojů podporované CENTRAL EUROPE:
http://www.central2013.eu/about-central/thematic-subpage/cultural-heritage-and-creative-resources/

Integrovaný operační program 5.1 „Vracíme památky do života“ :
http://www.kultura-evropa.eu/

Dotační programy Ministerstva kultury ČR:
http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/default.htm

Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011-2016. Dokument Ministerstva kultury ČR:

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/analyzy-koncepce-dokumenty/koncepce-pamatkove--pece-99649/

Zpracování návrhu na zařazení na Indikativní seznam UNESCO. Dokument
Ministerstva kultury ČR:
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/analyzy-koncepce-dokumenty/zpracovani-navrhu-na-zarazeni-na-indikativni-seznam-unesco-162019/

5. Scientific materials

Links to the other websites.
Odkazy na jiné webové zdroje.

Koncepce památkové péče, reforma památkové péče na léta 2011-2015. Dokument Národního památkového ústavu:
http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/koncepce-pamatkove-pece-reforma-pamatkove-pece/

Mezinárodní dokumenty (UNESCO, ICOMOS). Odkaz z Národního památkového ústavu:

http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-dokumenty/

6. Other to download

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser